Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Airborne Freedom Trail 2022

Versie Augustus 2022

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

DEFINITIES

 • Airborne Freedom Run: hardloopwedstrijd Airborne Freedom Run welke bestaat uit de 10km, 5km en de KidsRun
 • Arboirne Freedom Trail: De Airborne Freedom Trail, bestaande uit een 18 km, 28 km en 45 km trail.
 • Organisator: De besloten vennootschap MudSweatTrails B.V., gevestigd te (6865 ER) Doorwerth aan het adres Bachlaan 42, alsmede de besloten vennootschap Hotel Papendal B.V., gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan het adres Papendallaan 3.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Airborne Freedom Run of de Airborne Freedom Trail.

ALGEMEEN

 1. Iedere Deelnemer dient bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en de hierin opgenomen bepalingen na te leven.
 2. Een Deelnemer kan slechts aan de Airborne Freedom Trail deelnemen indien hij/zij het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en opgestuurd en het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. Na inschrijving ontvang iedere Deelnemer per e-mailbericht een bevestiging van inschrijving.
 1. Een Deelnemer die zich heeft ingeschreven en – om welke reden dan ook – van deelname afziet heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Het annuleren van een deelname met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 2. De inschrijving is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar nadat dit per mail uiterlijk zondag 28 augustus 2022 is doorgegeven aan de Organisator en dit door de Organisator is goedgekeurd. Een Deelnemer die niet langer deel wenst te nemen of niet langer deel kan nemen heeft de mogelijkheid om zijn/ haar inschrijving over te dragen aan een nieuwe Deelnemer. Hiertoe dient de Deelnemer zijn/haar gegevens, alsmede de gegevens van de nieuwe Deelnemer door te geven aan de Organisator via info@airbornefreedomrun.nl. De overdracht van de inschrijving kan worden verzocht tot uiterlijk zondag 28 augustus 2022.
 1. Enkel met een geldige inschrijving kan een startnummer worden verkregen, voorafgaand aan de trailrun. Dit startnummer is in de week voorafgaand aan de trailrun te verkrijgen op vertoon van een geldige inschrijving, bij Runnersworld Arnhem, Van Muijlwijkstraat 68-A, 6828 BT Arnhem, of op de dag van de trailrun, tot maximaal 1 uur voor de start. Een persoon die zonder geldig startnummer de trail loopt, wordt niet aangemerkt als Deelnemer.
 2. Deelnemers nemen deel aan de trail op eigen risico. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen letsel, tenzij de schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 3. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen op een voor de atletiek gebruikelijke wijze.
 4. Instructies van politie, Organisator en medewerkers van de Airborne Freedom Trail dienen direct en stipt te worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 5. De Organisator en de medische staf hebben het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de trailrun te halen, indien een deelnemer zich niet ordentelijk gedraagt of indien de (medische) toestand van een deelnemer een verantwoorde deelname aan de trailrun niet langer toestaat.
 6. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de trailrun onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Airborne Freedom Trail af te gelasten op grond overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Bestelde T-shirts worden in dat geval nagestuurd.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor de Airborne Freedom Trail in aangepaste vorm ta laten plaatsvinden indien het door overheidsmaatregelen vanwege pandemieën zoals COVID-19 of andere buitengewone omstandigheden niet mogelijk is de Airborne Freedom Trail in de oorspronkelijke vorm te organiseren. 
 9. De uiterste finishtijd voor alle afstanden is 19.00 uur.  
 10. Er vindt geen tijdregistratie van de Airborne Freedom Trail plaats. De trail is beslist geen wedstrijd maar een prestatietocht met historisch karakter.
 11. Van iedere Deelnemer wordt verwacht dat hij of zij geen schade toebrengt aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achterlaat.
 12. Tijdens de Airborne Freedom Trail worden foto- en filmopnamen gemaakt. Door inschrijving gaat een Deelnemer, dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord dat de beeltenis van een Deelnemer zichtbaar in druk, op foto, film en/of video wordt afgebeeld. Voornoemd beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden van (toekomstige edities van) de Airborne Freedom Run/ Trail.
 13. Ten behoeve van de inschrijving dient een Deelnemer persoonsgegevens te verstrekken. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een digitaal bestand. Het verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemer is noodzakelijk voor het kunnen afhandelen van een inschrijving.
 14. Het commercieel gebruik van beeldmerken van de Airborne Freedom Run / Airborne Freedom Trail, diens partners en sponsoren door een Deelnemer is niet toegestaan. De Organisator zal optreden tegen misbruik van haar intellectuele eigendomsrechten, alsmede die van partners en sponsoren.
 15. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.