Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bridge to Bridge

Versie 21 april 2021

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bridge to Bridge: de hardloopwedstrijd Bridge to Bridge welke bestaat uit de 10 Engelse mijl, de Business Run, de 10 kilometer, de 5 kilometer en de KidsRuns (drie afstanden) en sinds 2017 de Airborne Freedom Trail bestaande uit een 18 km, 28 km en 45 km trail.
 • Organisator: de Stichting Bridge to Bridge, bestaande uit het bestuur van de Bridge to Bridge.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Bridge to Bridge
 1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
 2. De Deelnemer mag slechts aan de Bridge to Bridge deelnemen indien hij/zij het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien hebben tot 15 augustus 2021 het recht op teruggave van het inschrijfgeld minus €5,00 aan administratiekosten. Na 15 augustus 2021 is het niet meer mogelijk te annuleren. Daarna kan de Deelnemer alleen nog zijn/haar startnummer tot uiterlijk zondag 5 september 2021 overdragen aan een nieuwe Deelnemer door de gegevens door deze nieuwe Deelnemer door te geven aan de Organisator via info@bridgetobridge.nl.
 4. Deelname aan de Bridge tot Bridge geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het startnummer met chip zijn alleen overdraagbaar nadat dit per mail uiterlijk zondag 5 september 2021 is doorgegeven aan de Organisator en dit door Organisator is goedgekeurd. Na zondag 5 september 2021 is een startnummer niet meer overdraagbaar.
 5. Indien een Deelnemer zijn of haar startnummer overdraagt aan een ander zonder dit te melden aan de Organisator, riskeert de ingeschreven Deelnemer een boete van € 25,=. Zie in dit verband ook artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.
 6. Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Airborne Freedom Trail hebben niet de mogelijkheid om te annuleren. Zij kunnen alleen hun startnummer overdragen aan een nieuwe Deelnemer door de gegevens van deze nieuwe Deelnemer door te geven aan de Organisator via trail@bridgetobridge.nl. Overdagen van een startnummer kan tot uiterlijk zondag 22 augustus 2021. Na 22 augustus 2021 zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Het startnummer is strikt persoonlijk.
 7. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Dit laatste punt vervalt voor personen die met een overgenomen startnummer lopen zonder dit tijdig (uiterlijk zondag 5 september 2021) te melden aan de Organisator.
 8. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
 9. De wedstrijdleiding en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
 10. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers van de Bridge to Bridge moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 11. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting Bridge to Bridge ontheffing verleend is.
 12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Bridge to Bridge af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Bestelde T-shirts worden in dat geval nagestuurd.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor de Bridge to Bridge of Airborne Freedom Trail in aangepaste vorm aan te bieden, indien het door overheidsmaatregelen tegen COVID-19 of andere omstandigheden niet mogelijk is de Bridge to Bridge of Airborne Freedom Trail in zijn gewenste vorm te organiseren. 
 14. Op alle afstanden (met uitzondering van de KidsRuns) gelden uiterste finishtijden. Voor de 5 km is de uiterste finishtijd 12.40 uur, voor de 10 km is de uiterste finishtijd 16.15 uur en voor de 10 EM is de uiterste finishtijd 16:15 uur
 15. Achter de laatste loper rijdt een ‘bezemwagen’. Nadat de verkeersmaatregelen zijn opgeheven, dient iedereen zich weer aan de gebruikelijke verkeersregels te houden.
 16. De tijdregistratie van de Bridge to Bridge vindt plaats met behulp van een chip die achter op het startnummer is bevestigd.
 17. Het gebruik van het startnummer met chip is voor de Bridge to Bridge verplicht.
 18. De uitslagen van de verschillende wedstrijdafstanden en daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd.
 19. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 20. De Deelnemer gaat bij voorbaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., waarop de Deelnemer zichtbaar is, voor promotionele doeleinden van de Bridge to Bridge of andere, door de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Dit artikel geldt uitdrukkelijk ook voor kinderen die meedoen aan de Bridge to Bridge.
 21. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail (info@bridgetobridge.nl) aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 22. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator
 23. Het gebruik van de naam en het logo van de Bridge to Bridge is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatig gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.
 24. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.
 25. Overal waar in dit reglement sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Aanvullende algemene voorwaarden Business Run

Voor de Business Run gelden naast bovenstaande Algemene Voorwaarden van de Bridge to Bridge ook onderstaande aanvullende algemene voorwaarden.

 1. Teams bij de Business Run bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers.
 2. Alle deelnemers van het team moeten dezelfde afstand lopen.
 3. Het klassement wordt bepaald door optelling van de nettotijden van de eerste drie gefinishte deelnemers per team (= eindtijd). Het team met de snelste eindtijd is winnaar.
 4. Annuleren van een ingeschreven team voor de Business Run is niet mogelijk.